Next Event: 23rd Sep 2020, INDIA

Jury

Dr. Avinash Pol
Dr. Avinash Saoji
Dr. Ashok Ghatol
Dr. Shankar Raut
Mata Devi Vanamali
Jose Mari Luzarraga
Bhanumathi Narasimhan
Prof. Jaiprakash Khot
Mangesh Wankhade
Dr. Renu Agrawal