Next Event: 2020, INDIA

Jury

Dr. Avinash Pol
Dr. Avinash Saoji
Dr. Ashok Ghatol
Dr. Shankar Raut
Mata Devi Vanamali
Dipanjan Chakraborty
Sadhvi Bhagawati Saraswati
Sayuri Alvarado Tanamachi
Jose Mari Luzarraga
Bhanumathi Narasimhan
Mangesh Wankhade